Sacramentsprocessie

Vanaf de kerk gaan wij op zondag 25 juni na de Hoogmis om ca. 11.15 uur vanaf het Kerkplein met het Allerheiligste Sacrament via de Grijzegraaf naar het rustaltaar aan de Bovenstraat. Hierna linksaf de Red Horse-straat in en via de Bovenstraat naar het rustaltaar Op den Dries. Vervolgens via de Klokkestraat naar de rustaltaren aan de Langstraat en de Grijzegraaf. Via de Burg. Jos. Duijsensstraat terug naar het Kerkplein voor de afsluitende plechtigheden.
Aan alle deelnemende groepen aan de processie vragen wij om voldoende afstand de houden onderling en tussen de groepen.
Wij danken de parochianen voor de versiering van de straten en eenieder voor de medewerking bij de processie.
Wij wensen iedereen een goede Bronk in Mesch.

Het kerkbestuur.


Dankwoord Pastoor Driessens

Van ganser harte wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage aan het geweldige feest van mijn zilveren priesterjubileum en het koperen jubileum als pastoor van Mesch. Het was een onvergetelijke dag met een mooie Dankmis, een druk bezochte receptie en nog een gezellig samenzijn daarna.
Bedankt voor al de attenties in de vorm van de vele hartelijke gelukwensen en felicitaties, kaarten, cadeaubonnen, boeken en andere geschenken, die ik mocht ontvangen. Heel veel dank ook voor het mooie parochiecadeau waaraan velen hebben bijgedragen: een prachtig gesneden houten beeld van onze patroon de H. Pancratius en een grote bijdrage voor het nieuw vergulden van mijn miskelk.
Graag wil ik het kerkbestuur bedanken voor de organisatie en initiatieven die zij genomen hebben voor het organiseren van dit overweldigende feest.
Dank aan iedereen die op welke wijze dan ook hieraan medewerking heeft verleend. Het is voor mij een onvergetelijke feestdag geworden.

Met dankbare en hartelijke groeten, Pastoor R. Driessens


Dankwoord aan Sponsoren

Het Kerkbestuur dankt allen die zich hebben ingezet voor het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Driessens en zijn 12½ jarig pastoorsjubileum van Mesch.
Tevens dank aan alle sponsoren die dit geweldige feest mede hebben mogelijk gemaakt:
- Stichting Limburgs Landmarkt Mesch
- Godfroy Assurances VOF
- J.G. Amory B.V.
- Camps Constructie
- GianLuca
- Dassen B.V.
- Houten Akkerbouw VOF
- Danique Richelle Huidinstituut
- Custers Units & Grondverzet
- Zwemschool Aquarijntje


Nieuwe Jonkheid Mesch

De nieuwe Jonkheid van Mesch voor het jaar 2017-2018 is opgetrokken.
Stan Feijs: kapitein
Igor Custers: luitenant en secretaris
Pieter Duits: vaandrig
De contactpersoon voor de Jonkheid is Stan Feijs (tel. 06-15146816).
Wij feliciteren de nieuwe Jonkheid en wensen hen goede voorbereidingen en een fijne Bronk toe.


Opbrengst Vastenactie

De Vastenactie 2017 voor de Stichting Education Tacloban voor de veiligheid op school en de inrichting van de schoolbibliotheek in Tacloban op de Filipijnen heeft in Mesch € 871,23 opgebracht. Hiervan hebben de kinderen
€ 82,82 bijeengespaard via de spaardoosjes van de vastenaktie
Wij danken alle milde gevers - jong en oud - voor hun goede gaven!


Nieuwe tekst Onze Vader

Ingaande het nieuwe kerkelijk jaar dat op de eerste zondag van de Advent (zondag 27 november) begint, wordt in de liturgie van de kerk in Nederland en België één nieuwe tekst gebruikt van het Onze Vader. Dit hebben de gezamenlijke bisschoppenconferenties van Nederland en Vlaanderen besloten. Het is geenszins wenselijk noch gepast dat in eenzelfde taalgebied in verschillende parochies het Gebed des Heren anders gebeden wordt. Tegen die achtergrond vraagt onze bisschop, uw aller medewerking om de eenheid in de liturgie op dit vlak te bewaren en te koesteren en daarom inderdaad vanaf de advent ook in de liturgie het ‘nieuwe’ Onze Vader te gebruiken.
De veranderingen vallen eigenlijk mee en zijn alleen in het tweede gedeelte van de tekst. Hieronder vindt u alvast de tekst van de nieuwe vertaling. Bij de invoering van de nieuwe tekst zullen gebedskaartjes met de nieuwe tekst in de kerk worden uitgedeeld. In de zangbundel zal het nieuwe Onze Vader voorin middels een sticker een snel vindbare plaats krijgen.
Het zal zeker even wennen zijn, maar met enige oefening zal het snel gewoon zijn om met de nieuwe eenheidsvertaling het Onze Vader te bidden.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


Resultaten Vastenaktie 2016

De gezamenlijke vastenaktie ten behoeve van een multifuntioneel leslokaal heeft € 13.500,- opgebracht. Via deze link vindt u meer informatie hierover en ook enkele foto's over de voortgang van het project. Bedankt aan alle gevers!
Uitzending H.Missen via website

Via onze website kunt u bij de startpagina onder het tv-icoontje zowel live als op enig later tijdstip luisteren en kijken naar de viering vanuit onze kerk. Vanwege de gratis ‘host’ begint elke uitzending met een korte reclame, maar daarna start direct onze uitzending. Door dit voor lief te nemen, kunnen wij deze voorziening zonder kosten opzetten en via het internet doorgeven.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2017 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap