Lezingencyclus wereldreligies:
van atheïsme tot christendom

De tijd dat West-Europa vanzelfsprekend christelijk was, is voorbij. Als gevolg van veranderende omstandigheden en migratie kenmerkt de hedendaagse samenleving zich door een veelheid aan geloofsvarianten. Dit heeft tot voordeel dat mensen nu bewuster een persoonlijke levensbeschouwelijke keuze kunnen maken. Traditionele, kerkelijke godsdiensten zijn uit; andere stromingen, met name seculiere en oosterse, zijn in de mode. Maar wilt u uw opvattingen laten bepalen door modes? Of toch liever door kennis van zaken en inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen de diverse levensbeschouwingen? Als voor u dat laatste geldt, kom dan naar deze lezingencyclus. Daarin wordt u achtereenvolgens geïnformeerd over atheïsme, nieuwe spiritualiteit, boeddhisme, islam en christendom. Deskundige sprekers, allen bekend met zowel de door hen te behandelen stroming als het christendom, zullen u niet alleen op hoofdlijnen inleiden over de genoemde onderwerpen, maar ook hun eigen kijk daarop uiteenzetten. Tevens is er ruimte voor vragen en discussie. Hopelijk bevordert dit mede het onderlinge begrip en respect.

De lezingen vinden afwisselend op woens- en donderdagen plaats in de eerste helft van 2017.
* donderdag 16 maart 2017: nieuwe spiritualiteit (Peter Flaton)
* woensdag 19 april 2017: boeddhisme (Martin Kamphuis)
* donderdag 18 mei 2017: islam (Hans Vernooij)
* woensdag 7 juni 2017: christendom (Everard de Jong)

PRAKTISCHE INFORMATIE
Het bijwonen van de verschillende lezingen uit deze cyclus is gratis. Er is gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage in de kosten. Als uw belangstelling zich beperkt tot onderdelen van de cyclus, kunt u besluiten alleen deze onderdelen te volgen. Het is dus niet noodzakelijk de gehele cyclus bij te wonen. Alle lezingen vinden plaats in de Wapenzaal van Museum Het Ursulinenconvent (adres: Breusterstraat 27, Eijsden) en starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur; museumcafé De Ursulinen is al eerder open). Vanwege het beperkt aantal plaatsen in deze locatie is het raadzaam – maar niet verplicht – om vooraf te reserveren. Dit kan per e-mail (adres: wereldreligies2017@gmail.com) of telefoon (nummer: 043 - 4092133). Gelieve in dat geval uiterlijk vijftien minuten vóór aanvang aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de lezing, tijdens de pauze en na de sluiting kan men desgewenst (op eigen kosten) een drankje gebruiken in museumcafé De Ursulinen. U bent welkom!Nieuwe tekst Onze Vader

Ingaande het nieuwe kerkelijk jaar dat op de eerste zondag van de Advent (zondag 27 november) begint, wordt in de liturgie van de kerk in Nederland en België één nieuwe tekst gebruikt van het Onze Vader. Dit hebben de gezamenlijke bisschoppenconferenties van Nederland en Vlaanderen besloten. Het is geenszins wenselijk noch gepast dat in eenzelfde taalgebied in verschillende parochies het Gebed des Heren anders gebeden wordt. Tegen die achtergrond vraagt onze bisschop, uw aller medewerking om de eenheid in de liturgie op dit vlak te bewaren en te koesteren en daarom inderdaad vanaf de advent ook in de liturgie het ‘nieuwe’ Onze Vader te gebruiken.
De veranderingen vallen eigenlijk mee en zijn alleen in het tweede gedeelte van de tekst. Hieronder vindt u alvast de tekst van de nieuwe vertaling. Bij de invoering van de nieuwe tekst zullen gebedskaartjes met de nieuwe tekst in de kerk worden uitgedeeld. In de zangbundel zal het nieuwe Onze Vader voorin middels een sticker een snel vindbare plaats krijgen.
Het zal zeker even wennen zijn, maar met enige oefening zal het snel gewoon zijn om met de nieuwe eenheidsvertaling het Onze Vader te bidden.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.


Resultaten Vastenaktie 2016

De gezamenlijke vastenaktie ten behoeve van een multifuntioneel leslokaal heeft € 13.500,- opgebracht. Via deze link vindt u meer informatie hierover en ook enkele foto's over de voortgang van het project. Bedankt aan alle gevers!


Meditatievieringen

Vanaf dinsdag 4 oktober houdt Em.-Pastoor en Encountertrainer J. Schafraad tweewekelijks een meditatieviering in de ontmoetingsruimte bij de kerk van Mariadorp. Begin telkens om 19.15 uur. Het betreft een cyclus van 20 avonden, die ook los van elkaar bezocht kunnen worden. Onder de titel "Bezieling wil je delen" komen diverse onderwerpen ter sprake over Zingeving en Levenswijsheid. Meer informatie en alle datums vindt u via deze link.Uitzending H.Missen via website

Via onze website kunt u bij de startpagina onder het tv-icoontje zowel live als op enig later tijdstip luisteren en kijken naar de viering vanuit onze kerk. Vanwege de gratis ‘host’ begint elke uitzending met een korte reclame, maar daarna start direct onze uitzending. Door dit voor lief te nemen, kunnen wij deze voorziening zonder kosten opzetten en via het internet doorgeven.


Ziekenbezoek in het ziekenhuis

Aangezien het Ziekenhuis sinds enkele jaren opgenomen parochianen niet meer aan de (thuis)parochie doorgeeft, weten wij niet wie er in het ziekenhuis verblijft.
Indien u graag een bezoek wenst in het ziekenhuis of eventueel daarna wanneer u weer thuis bent, laat dit dan zelf of door familie weten via een berichtje aan pastoor Driessens (tel. 4091317). Bedankt voor uw medewerking.
- Design RaHe © 2010-2017 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap