Kerkbestuur

voorzitter Pastoor R.J.W. Driessens (Roy)
Kerkplein 1
6245 KH Eijsden-Mesch
tel. 043 - 409 1317
Email:
(In spoedgevallen: luister bericht op antwoordapparaat)
secretaris Mevr. I.E.H.M. Decker-Slenter (Ingrid)
Heiweg 2,
6245 SG Eijsden-Mesch,
tel. 043 – 409 3387
Email:
vice-voorzitter en
penningmeester
vacantEmail:
bouwzaken en
technische zaken
Dhr. C.A.A. Horbach (Corné)
Kerkplein 10
6245 KH Eijsden-Mesch
tel. 043 - 409 0930
Email:- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap