Kerkbijdrage 2023

Waarom Actie Kerkbalans?
De Actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden, waarbij de opbrengst bestemd is voor de eigen parochie of kerkgemeenschap! Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochie zijn de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Wist u dat elke parochie zelfstandig financieel moet zien rond te komen? Wist U ook dat elke parochie zelf moet zorgen voor het onderhoud van de eigen kerk en pastorie? De vrijwillige kerkbijdrage of gezinsbijdrage is echt nodig om als parochie te kunnen blijven functioneren. Een goed onderhouden kerkgebouw met goed werkende verlichting, elektra, geluidsinstallatie, verwarming enz. is daarbij essentieel. Dat alles is nodig om als kerkgemeenschap te kunnen samenkomen voor de vieringen zoals voor de heilige Missen, doopsels, eerste heilige Communie en Vormsel, Bronk, huwelijken en uitvaarten. Uw steun hierbij is gewenst en zeer welkom.
Huidige situatie
Hieronder vindt U een beknopt financieel overzicht van het jaar 2021 met de voorlopige cijfers.


UITGAVEN 2021
Energiekosten: € 5.250
Verzekeringen: € 4.773
Onderhoudswerkzaamheden: € 2.491
Kosten pastoraal en activiteiten: € 7.102
Bijdragen aan Bisdom: € 4.322
Offerkaarsen (inkoop): € 2.104
Belastingen (o.a. Gemeente): € 1.334
Totaal: € 27.376

INKOMSTEN 2021
Kerkbijdrage: € 9.778
Collecten: € 4.086
Subsidie onderhoud: € 0.297
Stipendia: € 4.658
Giften voor restauratie kerk: € 2.290
Offerkaarsen (verkoop): € 3.525
Gemeentelijke subsidie: € 3.208
Totaal: € 27.842

Batig saldo € 466


 


Net als in zovele andere parochies zien wij dat er na de Coronaperiode met al zijn beperkingen het aantal kerkgangers dat de zondagse H. Mis bezoekt vaak veel minder is dan voorheen, terwijl de vaste kosten die er zijn voor het onderhoud en het houden van een viering alsmaar duurder worden. In het afgelopen jaar was er een grote reparatie aan de verwarming van de kerk. De brander-automaat was defect en moest vervangen worden via de leverancier. Vanwege ons vaste energiecontract hebben wij de kerk ook deze winter nog normaal kunnen verwarmen. Dit contract loopt echter in juni af en het is te verwachten dat de energiekosten dan flink zullen gaan stijgen. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid om de oude, monumentale en slecht geïsoleerde pastorie te verduurzamen om kosten te kunnen besparen. Hierbij zijn wij door de monumentale status aan allerlei regels gebonden, die het verduurzamen nogal beperken. Het verfwerk aan de kozijnen van de pastorie is afgelopen jaar grondig onder handen genomen, zodat alles er weer netjes uitziet. Dit jaar hopen wij dat de vervanging van de uurwerkverlichting aan de kerktoren samen met een inspectie van de leien van de torenspits kunnen doorgaan. Hoewel wij voor allerlei werkzaamheden via het SIM-plan subsidies van de overheid ontvangen, geldt dit niet voor de uurwerkverlichting. Als kerkbestuur worden ook wij geconfronteerd met de forse algemeen gestegen kosten. Hierdoor zien wij ons helaas genoodzaakt om de zogenaamde minimumbijdrage voor het verkrijgen van de vrijstellingen van rouw- en trouwdiensten voor 2023 te verhogen naar € 120,-. De overige kosten voor misintenties e.d. blijven gelijk.
Vanwege de samenwerking met de buurtparochies in Breust, Eijsden en Mariadorp is het belangrijk dat wij een sterke goede eigen organisatie hebben die het reilen en zeilen van onze parochie regelt. Dit kan het huidige kerkbestuur niet alleen. Gelukkig mogen wij rekenen op de inzet en medewerking van vele vrijwillig(st)ers voor allerlei hand- en spandiensten. Daarvoor zijn wij iedereen heel dankbaar. Toch blijft het ook nodig om een goed bestuurlijk kader te hebben, zodat wij nu en in de toekomst zoveel mogelijk zelf kunnen blijven regelen. Hiervoor vragen wij indringend om hulp om met ons mee te denken en mee te helpen in het kerkbestuur of via een nieuw op te richten parochiële kerngroep (=parochieraad). Voor meer info kunt u terecht bij onze pastoor of een van de andere bestuursleden.

Hoe werkt de kerkbijdrage concreet?
Voorop staat dat iedere bijdrage ongeacht de hoogte welkom is. Voor vrijstelling van bepaalde diensten houden wij als richtbedrag voor 2023 een bijdrage aan van € 120,- per jaar.

Dit geeft het volgende overzicht voor 2023:
 - stipendia voor heilige Missen: op een weekdag € 10,- / op zaterdag € 19,- / op zondag € 25,-
 - uitvaartdienst vanuit de kerk € 400,- / crematiedienst zonder voorafgaande kerkdienst € 400,-
 - huwelijksviering € 400,- / aparte jubileumviering € 250,-
 - gestichte heilige Missen in het weekend: € 125,- (5 jaar), € 250 (10 jaar) en € 500 (20 jaar).  

 

Wie bijdraagt, heeft zelf ook voordeel.
Degenen die de afgelopen vier jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen (d.w.z. van 2019 t/m 2022 totaal € 400,-) zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw- of trouwdienst van inwonende gezinsleden. Bij een lagere bijdrage in de laatste 4 jaren wordt de bijdrage met het stipendium verrekend. Alleen bij volledige bijdrage in de laatste 4 jaren is er ± 50% korting op de algemene onderhoudskosten bij het vestigen of verlengen van een grafrecht.

Aandachtspunten
1) Indien voor u de vrijstellingen van bepaalde vieringen belangrijk zijn, kan het nodig zijn om uw bijdrage iets te verhogen; dit geldt met name voor een aantal deelnemers die sinds de invoering van de Euro hun bijdragen automatisch laten overmaken en sindsdien niet meer hebben aangepast.
2) Wist u dat u uw kerkbijdragen (samen met eventuele andere giften aan ANBI-instellingen) deels – d.w.z. na aftrek van een drempelbedrag - kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting?
3) Wist u ook dat u uw kerkbijdragen via een periodieke schenking zelfs geheel kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting? Hiervoor hoeft u sinds 2014 niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden. Onder de titel 'periodiek schenken' leest u er meer over.


Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden o.v.v. “kerkbijdrage 2022”.

We vertrouwen erop dat onze kerk en parochie u echt iets waard zullen zijn. "Geef vandaag voor de kerk van morgen" is het thema de actie kerkbalans. De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk! Meedoen is ook een vorm van solidariteit om samen met anderen de lasten mee te willen dragen en delen. Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Dat is geheel aan U.

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

Graag willen wij alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie. Alle tijd, zorgen, inzet en bijdragen laten zien dat Mesch echt geeft om zijn kerk, samen met hen die zich met ons verbonden voelen. Hartelijk dank daarvoor!!!

Met vriendelijke groet en hoogachtend,
Het Kerkbestuur

Pastoor R. Driessens (voorzitter),
I. Decker-Slenter (secretaris),
J. Vervoort (penningmeester),
W. Smeets (bestuurslid)
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap