Kerkbijdrage 2020

Waarom Actie Kerkbalans?
Jaarlijks wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden, waarbij de opbrengst bestemd is voor de eigen parochie of kerkgemeenschap. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochie zijn de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Elke parochie moet zelfstandig financieel zien rond te komen. De bijdragen van de Actie Kerkbalans – ook wel gezins- of kerkbijdrage genoemd – zijn nodig om als parochie te kunnen functioneren. Een goed onderhouden en verwarmd kerkgebouw met een goed werkende verlichting, elektra, geluidsinstallatie, verwarming enz. is daarbij essentieel. Het is nodig om als kerkgemeenschap te kunnen samenkomen voor de vieringen zoals de heilige Missen, doopsels, eerste heilige Communie en Vormsel, huwelijken en uitvaarten. Samen met u dragen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid.
Huidige situatie
Gelukkig zijn er veel personen als vrijwilliger actief voor onze parochie, waardoor wij de uitgaven betrekkelijk laag kunnen houden. Hieronder vindt u een beknopt financieel overzicht van het jaar 2019.


UITGAVEN 2019
Energiekosten: € 5.144
Verzekeringen: € 4.048
Onderhoudswerkzaamheden: € 2.005
Kosten pastoraal en activiteiten: € 6.205
Bijdragen aan Bisdom: € 4.884
Offerkaarsen (inkoop): € 1.686
Belastingen (o.a. Gemeente): € 1.389
Totaal: € 25.361

INKOMSTEN 2019
Kerkbijdrage: € 8.928
Collecten: € 5.835
Subsidie onderhoud € 0
Stipendia: € 5.243
Giften: € 2.892
Offerkaarsen (verkoop): € 2.069
Gemeentelijke subsidie: € 3.208
Totaal: € 28.175

Batig saldo € 2.814
 


Ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn er aan de uitgavenkant geen grote wijzigingen. Aan de inkomstenkant zijn de meeste bedragen wel iets lager. Minder inkomsten dus. De giften zijn een stuk lager, hetgeen te verklaren is doordat wij begin 2018 nog veel giften binnen kregen voor de grote restauratie van de kerk. Het is positief dat we een batig saldo hebben, waardoor we kunnen reserveren voor het toekomstig onderhoud. Hiervoor gaat vanaf dit jaar 2020 een 6 jarig SIM-plan in (= Stimulering Instandhouding Monumenten), dat door de Rijksoverheid is goedgekeurd en waarvoor wij ook subsidie ontvangen.

Hoewel wij mogen rekenen op de hulp van vele actieve vrijwilligers, blijft het zeer moeilijk om nieuwe kerkbestuursleden erbij te krijgen. Vele mensen zijn hiervoor al persoonlijk benaderd. Na geruime overschrijding van de reguliere bestuurstermijnen (van 2 tot 3 maal vier jaar) is onlangs een van de bestuursleden gestopt. Al ruim een jaar is er geen penningmeester meer en in de loop van dit jaar loopt nog een laatste bestuurstermijn van een van de huidige bestuursleden af. Mocht het iets voor U zijn om het kerkbestuur te komen versterken, meldt U dan s.v.p. bij onze pastoor (ook wanneer U meer informatie hierover wenst). Als kerkbestuur willen wij voorkomen, dat anderen straks over onze mooie parochie beslissen. Daarvoor is echter wel een goed functionerend kerkbestuur noodzakelijk.

Hoe werkt de kerkbijdrage concreet?
Als richtbedrag houden wij voor 2020 een bijdrage aan van € 100,- per jaar. Voor 2020 blijven de vergoedingen voor de kerkelijke vieringen gelijk.

Dit geeft het volgende overzicht voor 2020:
 - stipendia voor heilige Missen: op een weekdag € 10,- / op zaterdag € 19,- / op zondag € 25,-
 - uitvaartdienst vanuit de kerk € 400,- / crematiedienst zonder voorafgaande kerkdienst € 400,-
 - huwelijksviering € 400,- / aparte jubileumviering € 250,-
 - gestichte heilige Missen in het weekend: € 125,- (5 jaar), € 250 (10 jaar) en € 500 (20 jaar).
 

 

Wie bijdraagt, heeft zelf ook voordeel.
Degenen die de afgelopen vier jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen (d.w.z. van 2016 t/m 2019 totaal € 400,-) zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw- of trouwdienst (van inwonende gezinsleden). Bij een lagere bijdrage in de laatste 4 jaren wordt de bijdrage met het stipendium verrekend. Alleen bij volledige bijdrage in de laatste 4 jaren is er ± 50% korting op de algemene onderhoudskosten bij het vestigen of verlengen van een grafrecht.

Aandachtspunten
1) Indien voor u de vrijstellingen van bepaalde vieringen belangrijk zijn, kan het nodig zijn om uw bijdrage iets te verhogen; dit geldt met name voor een aantal deelnemers die sinds de invoering van de Euro hun bijdragen automatisch laten overmaken en sindsdien niet meer hebben aangepast.
2) Wist u dat u uw kerkbijdragen (samen met eventuele andere giften aan ANBI-instellingen) deels – d.w.z. na aftrek van een drempelbedrag - kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting?
3) Wist u ook dat u uw kerkbijdragen via een periodieke schenking zelfs geheel kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting? Hiervoor hoeft u sinds 2014 niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden. Onder de titel 'periodiek schenken' leest u er meer over.


Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden o.v.v. “kerkbijdrage 2020”.

We vertrouwen erop dat onze kerk en parochie u echt iets waard zullen zijn. De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk! Meedoen is ook een vorm van solidariteit om samen met anderen de lasten mee te willen dragen en delen.

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

Graag willen wij alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie. Alle tijd, zorgen, inzet en bijdragen laten zien dat Mesch echt geeft om zijn kerk, samen met hen die zich met ons verbonden voelen. Hartelijk dank daarvoor!!!

Met vriendelijke groet en hoogachtend,
Het Kerkbestuur

Pastoor R. Driessens (voorzitter),
I. Decker-Slenter (secretaris),
W. Smeets (bestuurslid)
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap