Kerkbijdrage 2019

Waarom Actie Kerkbalans?
Jaarlijks wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden, waarbij de opbrengst bestemd is voor de eigen parochie of kerkgemeenschap. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochie zijn de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Elke parochie moet zelfstandig financieel zien rond te komen. De bijdragen van de Actie Kerkbalans – ook wel gezins- of kerkbijdrage genoemd – zijn nodig om als parochie te kunnen functioneren. Een goed onderhouden en verwarmd kerkgebouw met een goed werkende verlichting, elektra, geluidsinstallatie, klokken enz. is daarbij essentieel. Het is nodig om als kerkgemeenschap te kunnen samenkomen voor de vieringen zoals de heilige Missen, doopsels, eerste heilige Communie en Vormsel, huwelijken en uitvaarten. Samen met u dragen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid.
Afgelopen jaar

In het afgelopen jaar hebben wij de grote restauratie van de kerk van 2017 in allerlei opzichten met een goed resultaat kunnen afsluiten. Na de eindcontrole door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed mochten wij de laatste 10% aan rijkssubsidie ontvangen. Wij danken iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze restauratie. Met Pinksteren werd het originele Mariabeeld, dat eind jaren zestig uit de kerk werd gehaald, door een nicht van oud-pastoor Lanckohr aan onze kerk terug geschonken en op de oorspronkelijke plaats neergezet. Het is een mooie ‘verrijking’ van onze kerk. Op verzoek van het bisdom is afgelopen jaar een pastoraal beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Naast het huidige pastorale, diaconale en liturgische aanbod dat wij ook in de toekomst zo goed mogelijk willen verzorgen, hebben wij samen met de parochie Mariadorp een aantal nieuwe speerpunten geformuleerd. Zo willen wij nieuwe alternatieve vieringen aanbieden met name door en voor kinderen, zoals o.a. in Mesch de viering met het St. Pancratiusspel en in Mariadorp een paasviering en dierenzegening op de feestdag van St. Franciscus al zijn gehouden. Verder willen we een soort carpoolservice organiseren voor mensen die anders niet meer naar de kerk kunnen komen. Voor (jong)volwassenen willen wij thema avonden houden over geloofsonderwerpen of actuele thema’s. Ook bijeenkomsten om de gemeenschapsopbouw te stimuleren behoren tot een nieuw te ontwikkelen aanbod. Door deze nieuwe activiteiten hopen wij bij te kunnen dragen aan bezinning en geloofsverdieping.
Huidige situatie
Gelukkig zijn er veel personen als vrijwilliger actief voor onze parochie, waardoor wij de uitgaven betrekkelijk laag kunnen houden. Hieronder vindt u een beknopt financieel overzicht van het jaar 2018.


UITGAVEN 2018
Energiekosten: € 5.396
Verzekeringen: € 3.408
Onderhoudswerkzaamheden: € 2.425
Kosten pastoraal en activiteiten: € 6.078
Bijdragen aan Bisdom: € 4.746
Offerkaarsen (inkoop): € 1.610
Belastingen (o.a. Gemeente): € 1.376
Totaal: € 25.039

INKOMSTEN 2018
Kerkbijdrage: € 9.449
Collecten: € 6.068
Subsidie onderhoud € 0
Stipendia: € 6.566
Giften: € 6.043
Offerkaarsen (verkoop): € 2.251
Gemeentelijke subsidie: € 3.208
Totaal: € 33.585

Batig saldo € 8.546

 

Hoe werkt de kerkbijdrage concreet?
Als richtbedrag houden wij voor 2019 een bijdrage aan van € 100,- per jaar. Voor 2019 blijven de vergoedingen voor de kerkelijke vieringen gelijk.

Dit geeft het volgende overzicht voor 2019:
 - stipendia voor heilige Missen: op een weekdag € 10,- / op zaterdag € 19,- / op zondag € 25,-
 - uitvaartdienst vanuit de kerk € 400,- / crematiedienst zonder voorafgaande kerkdienst € 400,-
 - huwelijksviering € 400,- / aparte jubileumviering € 250,-
 - gestichte heilige Missen in het weekend: € 125,- (5 jaar), € 250 (10 jaar) en € 500 (20 jaar).
 

 

Wie bijdraagt, heeft zelf ook voordeel.
Degenen die de afgelopen vier jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen (d.w.z. van 2015 t/m 2018 totaal € 400,-) zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw- of trouwdienst (van inwonende gezinsleden). Bij een lagere bijdrage in de laatste 4 jaren wordt de bijdrage met het stipendium verrekend. Alleen bij volledige bijdrage in de laatste 4 jaren is er ± 50% korting op de algemene onderhoudskosten bij het vestigen of verlengen van een grafrecht.

Aandachtspunten
1) Indien voor u de vrijstellingen van bepaalde vieringen belangrijk zijn, kan het nodig zijn om uw bijdrage iets te verhogen; dit geldt met name voor een grote groep deelnemers die sinds de invoering van de Euro hun bijdragen automatisch laten overmaken en sindsdien niet meer hebben aangepast.
2) Wist u dat u uw kerkbijdragen (samen met eventuele andere giften aan ANBI-instellingen) deels – d.w.z. na aftrek van een drempelbedrag - kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting?
3) Wist u ook dat u uw kerkbijdragen via een periodieke schenking zelfs geheel kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting? Hiervoor hoeft u sinds 2014 niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden. Onder de titel 'periodiek schenken' leest u er meer over.


Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden o.v.v. “kerkbijdrage 2019”.

We vertrouwen erop dat onze kerk en parochie u echt iets waard zullen zijn. De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk! Meedoen is ook een vorm van solidariteit om samen met anderen de lasten mee te willen dragen en delen. Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Dat is geheel aan U.

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

Graag willen wij alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie.

Met vriendelijke groet en hoogachtend,
Het Kerkbestuur

Pastoor R. Driessens (voorzitter),
I. Decker-Slenter (secretaris),
C. Horbach (bestuurslid)
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap