Kerkbijdrage 2022

Waarom Actie Kerkbalans?
Jaarlijks wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden, waarbij de opbrengst bestemd is voor de eigen parochie of kerkgemeenschap. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochie zijn de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Elke parochie moet zelfstandig financieel zien rond te komen. De bijdragen van de Actie Kerkbalans – ook wel gezins- of kerkbijdrage genoemd – zijn nodig om als parochie te kunnen functioneren. Een goed onderhouden en verwarmd kerkgebouw met een goed werkende verlichting, elektra, geluidsinstallatie, verwarming enz. is daarbij essentieel. Het is nodig om als kerkgemeenschap te kunnen samenkomen voor de vieringen zoals de heilige Missen, doopsels, eerste heilige Communie en Vormsel, huwelijken en uitvaarten. Samen met u dragen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid.
Huidige situatie
Hieronder vindt U een beknop financieel overzicht van het jaar 2021 met de voorlopige cijfers.


UITGAVEN 2021
Energiekosten: € 5.250
Verzekeringen: € 4.773
Onderhoudswerkzaamheden: € 2.491
Kosten pastoraal en activiteiten: € 7.102
Bijdragen aan Bisdom: € 4.322
Offerkaarsen (inkoop): € 2.104
Belastingen (o.a. Gemeente): € 1.334
Totaal: € 27.376

INKOMSTEN 2021
Kerkbijdrage: € 9.778
Collecten: € 4.086
Subsidie onderhoud: € 0.297
Stipendia: € 4.658
Giften voor restauratie kerk: € 2.290
Offerkaarsen (verkoop): € 3.525
Gemeentelijke subsidie: € 3.208
Totaal: € 27.842

Batig saldo € 466


 


Na het jaar 2020 met voor het eerst een negatief saldo stemmen de voorlopige cijfers van 2021 ons enigszins hoopvol. In vergelijking met 2020 zijn bij de uitgaven een stijging te zien van de energiekosten en de kosten voor pastoraal en activiteiten. Dit laatste komt o.a. door de eenmalige aansluitkosten voor sneller internet middels een eigen aansluiting in de kerk om zo de vieringen beter te kunnen streamen. De kosten voor verzekeringen zijn gedaald door een hogere premierestitutie. Door Corona en prioriteiten bij herstelwerkzaamheden elders na de overstromingen zijn er minder onderhoudswerkzaamheden geweest dan gepland. Al een half jaar vragen wij om het GFT-afval en het restafval van het kerkhof te scheiden. Helaas treffen wij nog te veel verkeerd afval bij het GFT aan. Graag vragen wij aandacht hiervoor, omdat wij anders de onderhoudskosten bij de grafrechten moeten verhogen. Bij de inkomsten zijn de kerkbijdragen, collecten, stipendia, giften voor restauratie en de verkoop van kaarsen in vergelijking met 2020 allen gestegen. Hierdoor is er volgens de voorlopige cijfers een klein positief resultaat. Voor uw bijdrage hieraan zijn wij u heel dankbaar.
In de Coronatijd hebben wij geprobeerd mensen nabij te zijn door zo veilig mogelijk de heilige missen te houden en deze op zon- en feestdagen live te streamen. De uitgestelde Eerste Communieviering hebben wij buiten in de pastorietuin gehouden, zodat naast gezinsleden, ook grootouders en andere familieleden erbij aanwezig konden zijn. Met Pasen en Bronkzondag was een rondgang door het dorp met de zegen met de reliek van de H. Pancratius. Op 12 september vonden een mooie heilige Mis en herdenkingsviering plaats bij het bevrijdingsmonument van Mesch. Gedurende het jaar is regelmatig een bemoediging gestuurd naar al onze parochianen via een mooie fotokaart met een inspirerende boodschap voor de Veertigdagentijd, Pasen, Pinksteren en Kerstmis.

Hoe werkt de kerkbijdrage concreet?
Voorop staat dat iedere bijdrage ongeacht de hoogte welkom is. Voor vrijstelling van bepaalde diensten houden wij als richtbedrag voor 2022 een bijdrage aan van € 100,- per jaar.

Dit geeft het volgende overzicht voor 2022:
 - stipendia voor heilige Missen: op een weekdag € 10,- / op zaterdag € 19,- / op zondag € 25,-
 - uitvaartdienst vanuit de kerk € 400,- / crematiedienst zonder voorafgaande kerkdienst € 400,-
 - huwelijksviering € 400,- / aparte jubileumviering € 250,-
 - gestichte heilige Missen in het weekend: € 125,- (5 jaar), € 250 (10 jaar) en € 500 (20 jaar).  

 

Wie bijdraagt, heeft zelf ook voordeel.
Degenen die de afgelopen vier jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen (d.w.z. van 2018 t/m 2021 totaal € 400,-) zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw- of trouwdienst van inwonende gezinsleden. Bij een lagere bijdrage in de laatste 4 jaren wordt de bijdrage met het stipendium verrekend. Alleen bij volledige bijdrage in de laatste 4 jaren is er ± 50% korting op de algemene onderhoudskosten bij het vestigen of verlengen van een grafrecht.

Aandachtspunten
1) Indien voor u de vrijstellingen van bepaalde vieringen belangrijk zijn, kan het nodig zijn om uw bijdrage iets te verhogen; dit geldt met name voor een aantal deelnemers die sinds de invoering van de Euro hun bijdragen automatisch laten overmaken en sindsdien niet meer hebben aangepast.
2) Wist u dat u uw kerkbijdragen (samen met eventuele andere giften aan ANBI-instellingen) deels – d.w.z. na aftrek van een drempelbedrag - kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting?
3) Wist u ook dat u uw kerkbijdragen via een periodieke schenking zelfs geheel kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting? Hiervoor hoeft u sinds 2014 niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden. Onder de titel 'periodiek schenken' leest u er meer over.


Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden o.v.v. “kerkbijdrage 2022”.

We vertrouwen erop dat onze kerk en parochie u echt iets waard zullen zijn. "Geef vandaag voor de kerk van morgen" is het thema de actie kerkbalans. De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk! Meedoen is ook een vorm van solidariteit om samen met anderen de lasten mee te willen dragen en delen. Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Dat is geheel aan U.

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

Graag willen wij alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie. Alle tijd, zorgen, inzet en bijdragen laten zien dat Mesch echt geeft om zijn kerk, samen met hen die zich met ons verbonden voelen. Hartelijk dank daarvoor!!!

Met vriendelijke groet en hoogachtend,
Het Kerkbestuur

Pastoor R. Driessens (voorzitter),
I. Decker-Slenter (secretaris),
J. Vervoort (penningmeester),
W. Smeets (bestuurslid)
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap