Pancratius: Levensloop en verspreiding van zijn verering

Pancratius werd geboren in Klein-Azië, het huidige Turkije, in de provincie Phrygië. Toen Pancratius nog een jong kind was, stierven zijn moeder en niet veel later zijn vader. Een oom aanvaardde de voogdij over zijn neefje en zijn nalatenschap. Tot die erfenis behoorde ook een groot flatgebouw met bijbehorende grond in de stad Rome. Tot zijn elfde – zoals toen gebruikelijk was – ging Pancratius naar school in Phrygië. Toen hij elf jaar oud was, ging hij met zijn oom naar Rome toe om kennis te maken met de stad, het huis en de bezittingen die hem toebehoorden. In Rome maakte Pancratius en zijn oom kennis met de christenen. Ze woonden in het hart van de stad, waar het christendom volop bloeide. Ze kregen interesse aan het christelijk geloof. Hoe dit precies is gegaan, vermelden de bronnen niet.

San Pancracio

In ieder geval lieten Pancratius en zijn oom zich dopen (volgens een overgeleverde levensbeschrijving uit de 7e eeuw door de paus zelf). Helaas stierf niet veel later ook de oom en bleef Pancratius alleen achter met het personeel en het grote huis. Er gebeurden nog veel meer erge dingen in die tijd. In het jaar 303 wilden de keizers Diocletianus en Maximianus in een uiterste poging het christendom vernietigen. Daartoe vaardigden zij diverse decreten uit, waarbij de christenen de burgerrechten werden ontnomen en hun kerken moesten worden afgebroken. De priesters werden gevangen genomen en moesten aan de Romeinse goden offeren op koste van de doodstraf. In het jaar 304 werd bepaald dat alle christen verplicht kon worden te offeren aan de Romeinse goden. Bij weigering volgde de doodstraf. Dit laatste decreet van 304 werd de heilige Pancratius noodlottig. Omdat Pancratius van voorname afkomst was – hij bezat immers veel goederen – werd hij voor de keizer gebracht. Hij weigerde om zijn geloof te verloochenen en om te offeren aan de heidense godheden. Hij werd veroordeeld en kreeg de doodstraf. Afbeeldingen marteldood

Hij werd onthoofd met een zwaard. Zijn lichaam werd begraven in de onderaardse uitgekapte gangen onder een van de christelijke begraafplaatsen: in de catacomben.  Omdat de begraafplaatsen voor de Romeinse wet onschendbaar waren, bleven de onderaardse graven bewaard en kun je deze nu nog bezoeken. Pas in het jaar 313 kwam er onder keizer Constantijn vrijheid van Godsdienst en konden de christenen in vrijheid leven. De catacomben werden veelvuldig bezocht en er ontstond een echte verering voor de martelaren. Op 12 mei viert men van oudsher de sterfdag van de heilige Pancratius. Ondanks allerlei plunderingen, oorlogen en overvallen op de stad Rome is het graf van de H. Pancratius en daarmee ook zijn verering bewaard gebleven. Rond het jaar 500 werd een reeds gebouwd kerkje boven het graf van deze heilige uitgebouwd tot een klik voor meer foto's basiliek, die in latere tijden vergroot werd. Ook werd een van de stadspoorten van Rome naar onze heilige vernoemd.

De heilige paus Gregorius de Grote droeg bij tot een grote verering van de H. Pancratius. Zijn ouderlijk huis in Rome stond vlak bij het huis van Pancratius en de grond was ooit eigendom geweest van de familie van de H. Pancratius. Paus Gregorius de Grote zond monniken uit naar Frankrijk en naar Engeland. Een van die monniken, de heilige Augustinus bouwde in 596 Canterbury een klooster en een eerste kerk met de H. Pancratius als patroon. Resten van deze kerk kun je zelfs nu nog bekijken. Via de Angelsaksische monniken kwam het christelijk geloof na de grote volksverhuizing terug ons land binnen. Het ligt voor de hand dat via hen de verspreiding van de verering van de H. Pancratius tot onze streken is gekomen. Sinds de 8e eeuw is de verering van de H. Pancratius alom bekend.

In het jaar 886 werd de Duitse keizer Arnulf door de paus te hulp geroepen om de stad Rome te ontzetten. De overwinning werd aan Pancratius toegeschreven, wiens hulp men had aangroepen en via de stadspoort die naar Pancratius genoemd was, had men de stad heroverd. Door dit gebeuren kwam er een grote devotie tot de heilige Pancratius onder de adel. Sindsdien wordt Pancratius met het zwaard als een ridder afgebeeld; het zwaard niet meer verwijzend naar zijn marteldood, maar als een teken van zijn ridderschap.

In onze streken wordt deze kinderheilige van zo’n 14 jaar vooral aangeroepen als beschermer tegen allerlei ziekten (hoofdpijn, jicht, huidziekten) en met name tegen kinderziekten. Ook wordt hij vanwege zijn trouw aan de doopbeloften vereerd als voorbeeld van standvastigheid en trouw, van moed en eerlijkheid. Verder is de H. Pancratius een voorspreker voor de jeugd en de communicantjes. Vanwege de feestdag op 12 mei wordt hij in onze streken tot de ijsheiligen gerekend. In deze periode kan er immers nog nachtvorst voorkomen, die de jonge gewassen kan doen bevriezen. Pancratius wordt aangroepen om de jonge gewassen te beschermen.

Verering van de H. Pancratius in Mesch

De H. Pancratius wordt in Mesch met name aangeroepen als voorspreker tot genezing van kinderziekten, eczeem, huiduitslag en jicht.

De H. Pancratius wordt in Mesch in het bijzonder vereerd tijdens het Pancratiusoctaaf. Dit octaaf wordt gehouden vanaf de voorlaatste zondag van augustus tot en met de laatste zondag van augustus. Het octaaf begint op Kermiszondag met een plechtige eucharistieviering om 10.00 uur ter ere van de parochiepatroon. Het kleinere Pancratiusbeeld wordt vooraan op het priesterkoor geplaatst en versierd met bloemen en kaarsen. Tijdens de Hoogmis wordt het octaafgebed gebeden en na afloop van de H.Mis kunnen de bedevaartgangers de reliek van de heilige Pancratius vereren.

Op zondagmiddag om 15.00 uur en 17.00 uur en op maandagmiddag om 17.00 uur is een korte gebedsdienst met octaafgebed, zegen met de reliek van de H.Pancratius en reliekverering. In vroegere tijden noemde met dit de ‘Meschergaank’. Ook gedurende de HH.Missen op de weekdagen en op de afsluitende zondag wordt het octaafgebed gebeden, wordt de zegen gegeven met de reliek en is er gelegenheid tot reliekverering.

De verering van de H.Pancratius is al vrij oud, waarvan de beide oude beelden van de parochieheilige en de aanwezige relieken getuigen. Tot eind jaren zestig was het grote Pancratiusbeeld omgeven met vele ex-voto’s, een harnas en twee ijzeren gordels. In vroegere jaren werd op Kermiszondag om het half uur de zegen gegeven met de reliek, die vervolgens vereerd werd. Naast de pastoor stond dan een jongere misdienaar in een harnas, die Pancratius uitbeeldde. De bedevaartgangers raakten zijn zwaard aan of vroegen om met het zwaard de te zegenen plek aan te raken. De ijzeren banden werden door individuele bezoekers omgedaan om vervolgens te bidden om de voorspraak van de heilige.

St. Pancratiuslied

Kom laat ons thans een loflied zingen
Onze patroon Pancratius ter eer.
Die van oudsher ons allen heeft gezegend.
Door zijne bee bij Jezus onze Heer.

Refrein:
O, Sint Pancratius, beschermer van ons Mesch
Laat thans uw zegen dalen op ons in dit gewest.
Laat thans uw zegen dalen op ons in dit gewest.

Wij knielen neer eerbiedig aan uw voeten
En smeken u bewaar ons hoogste goed.
Wij willen U vol dankbaarheid begroeten
Voer gij ons eens omhoog naar Jezus zoet. Refrein.

Wij willen trouw uw overblijfs’len eren
Heilig kleinood van uw zalig gebeent.
Dan zal geen ramp of tegenspoed ons deren
Immers wij zijn door U met God verzoend. Refrein.

St. Pancratiuslied

(melodie: God groet u zuiv’re bloeme)

Kom laat ons nu gaan zingen - Pancratius ter eer.
Hij die ons heeft gezegend - met voorspraak bij de Heer.
O Sint Pancratius, - beschermer van ons Mesch
Laat thans uw zegen dalen, - op ons in dit gewest.

Wij knielen aan uw voeten: - bewaar ons hoogste goed
in dankbaarheid ontvangen - ons leven vrij en goed.
Wij eren uw relieken - uit eerbied voor uw moed;
dan zal geen ramp ons deren – van ‘t kwaad door u behoed.

Maak ons nu trouw van harte - aan Jezus onze Heer.
Geef ook aan alle zieken - genezing, heil te meer.
O Sint Pancratius, - beschermer van ons Mesch
Laat thans uw zegen dalen, - op ons in dit gewest.

Gebed tot de Heilige Pancratius uit Mesch

O Hemelse Vader, van Wie alle goede gave en iedere volmaakte gift neerdaalt, ik kom met groot vertrouwen tot U. In de kracht van Jezus’genade, zonder welke geen enkele mens iets kan, heeft de heilige Pancratius in trouw aan zijn doopgenade zijn leven geofferd. Ik bid U om de overvloedige verdiensten van zijn marteldood, verhoor mijn gebed, aanvaard mijn smeking, zie genadig op mij neer. Heilige Pancratius, gij hebt uw leven gegeven voor God en daardoor zijt gij een machtige voorspreker geworden. Stel mijn vertrouwen in uw voorspraak niet teleur. Zo velen kwamen reeds tot U en gedenken nu dankbaar de verhoring van hun gebed. Laat ook mij het geluk beleven uw zegenvolle invloed op Jezus’ Heilig Hart te mogen ondervinden. H. Pancratius, patroon van de jeugd, bid voor mij. H. Pancratius, beschermer tegen ziekte en overmacht, bid voor mij. H. Pancratius, voorbeeld van trouw, bid voor mij. H. Pancratius, toonbeeld van ware ridderlijkheid, bid voor mij. Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader… (3x)

Gebed tot Sint Pancratius Martelaar, Beschermheilige van onze parochie en onze jeugd

O, roemrijke H. Pancratius, die in Uw prilste jeugd, voor U bijzonder rijk aan wereldse beloften grootmoedig aan alles verzaakt hebt, om het Geloof te aanvaarden, en met een grote vurige liefde en in diepe nederigheid onze Heer Jezus Christus te dienen, en die voor Hem blijmoedig Uw leven gegeven hebt in een verheven marteldood: luister naar ons gebed, nu Gij machtig zijt bij God. Verkrijg ons een levendig geloof, dat ons een voortdurend licht zij op onze aardse weg; een vurige liefde tot God bovenal, en tot de naaste zoals tot ons zelf; de geest van onthechting aan de aardse goederen en de minachting voor de ijdele dingen der wereld, de nederigheid in het voorbeeldig belijden van het Christendom. En in het bijzonder nog bidden wij U voor de jeugd. Gedenk, dat Gij haar Patroon zijt: maak daarom door Uw voorspraak de gehele jeugd zuiver en vurig in godsvrucht en breng haar zo naar Christus. Verkrijg voor ons allen het geluk van het Heilig Paradijs. Amen.
Onze Vader... Wees Gegroet... Eer aan de Vader...


 
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap