Kerkbijdrage 2021

Waarom Actie Kerkbalans?
Jaarlijks wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden, waarbij de opbrengst bestemd is voor de eigen parochie of kerkgemeenschap. Een van de grootste bronnen van inkomsten voor onze parochie zijn de vrijwillige bijdragen van de parochianen. Elke parochie moet zelfstandig financieel zien rond te komen. De bijdragen van de Actie Kerkbalans – ook wel gezins- of kerkbijdrage genoemd – zijn nodig om als parochie te kunnen functioneren. Een goed onderhouden en verwarmd kerkgebouw met een goed werkende verlichting, elektra, geluidsinstallatie, verwarming enz. is daarbij essentieel. Het is nodig om als kerkgemeenschap te kunnen samenkomen voor de vieringen zoals de heilige Missen, doopsels, eerste heilige Communie en Vormsel, huwelijken en uitvaarten. Samen met u dragen wij daarvoor onze verantwoordelijkheid.
Huidige situatie
Hieronder vindt U een ingekort financieel overzicht van het jaar 2020 met de voorlopige cijfers.


UITGAVEN 2020
Energiekosten: € 4.326
Verzekeringen: € 5.571
Onderhoudswerkzaamheden: € 5.450
Kosten pastoraal en activiteiten: € 5.016
Bijdragen aan Bisdom: € 4.165
Offerkaarsen (inkoop): € 1.667
Belastingen (o.a. Gemeente): € 1.410
Totaal: € 27.605

INKOMSTEN 2020
Kerkbijdrage: € 8.488
Collecten: € 3.146
Subsidie onderhoud: € 2.274
Stipendia: € 3.263
Giften voor restauratie kerk: € 1.749
Offerkaarsen (verkoop): € 2.987
Gemeentelijke subsidie: € 3.208
Totaal: € 25.115

Nadelig saldo € 2.490
 


Ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn er in dit Coronajaar 11% minder inkomsten en 9% meer uitgaven. De lange lockdown in het voorjaar zonder heilige Missen en daarna de vieringen met minder kerkgangers betekende minder inkomsten van collecten. Ook waren er minder misstipendia. De uitgaven zijn hoger door een fors lagere restitutie op de verzekeringspremie en de gemaakte noodzakelijke kosten voor onderhoud aan kerk en pastorie. Afgelopen jaar is het nieuwe 6 jaren SIM onderhoudsplan voor onze Rijks monumentale kerk (waarvan 85% van de kosten worden gesubsidieerd) begonnen met een grondige inspectie van de kerk en pastorie, met onderhoud aan de kerkdaken en goten, met een stem- en onderhoudsbeurt aan het monumentale orgel. Voor komend jaar is een grondige inspectie en reiniging van het dak van de torenspits voorzien middels een grote kraan. Om kosten te sparen willen we tegelijkertijd de lampen van de 16 jaar oude uurwerkverlichting vervangen, aangezien steeds meer lampjes stuk gaan. Aan de pastorie werden de boeiboorden bekleed met bewerkt zink Nova, hetgeen goedkoper en duurzamer is dan een grondige telkens terugkerende schilderbeurt. Tevens werden twee versleten zinken bakgoten vervangen.
In de Coronatijd hebben wij geprobeerd mensen nabij te zijn door zo veilig mogelijk de heilige missen te houden en te streamen en door persoonlijke contacten op afstand. Met Pasen en Bronkzondag was er een rondgang door het dorp met een zegening met de reliek van de H. Pancratius. In de advent was elke zondagsmis een solist met een miniconcert als extra bezinningsmoment. Met Kerstmis is ter bemoediging een kerstboodschap verspreid naar al onze parochianen.

Hoe werkt de kerkbijdrage concreet?
Voorop staat dat iedere bijdrage ongeacht de hoogte welkom is. Voor vrijstelling van bepaalde diensten houden wij als rchtbedrag voor 2021 een bijdrage aan van € 100,- per jaar.

Dit geeft het volgende overzicht voor 2020:
 - stipendia voor heilige Missen: op een weekdag € 10,- / op zaterdag € 19,- / op zondag € 25,-
 - uitvaartdienst vanuit de kerk € 400,- / crematiedienst zonder voorafgaande kerkdienst € 400,-
 - huwelijksviering € 400,- / aparte jubileumviering € 250,-
 - gestichte heilige Missen in het weekend: € 125,- (5 jaar), € 250 (10 jaar) en € 500 (20 jaar).
 

 

Wie bijdraagt, heeft zelf ook voordeel.
Degenen die de afgelopen vier jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen (d.w.z. van 2017 t/m 2020 totaal € 400,-) zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw- of trouwdienst (van inwonende gezinsleden). Bij een lagere bijdrage in de laatste 4 jaren wordt de bijdrage met het stipendium verrekend. Alleen bij volledige bijdrage in de laatste 4 jaren is er ± 50% korting op de algemene onderhoudskosten bij het vestigen of verlengen van een grafrecht.

Aandachtspunten
1) Indien voor u de vrijstellingen van bepaalde vieringen belangrijk zijn, kan het nodig zijn om uw bijdrage iets te verhogen; dit geldt met name voor een aantal deelnemers die sinds de invoering van de Euro hun bijdragen automatisch laten overmaken en sindsdien niet meer hebben aangepast.
2) Wist u dat u uw kerkbijdragen (samen met eventuele andere giften aan ANBI-instellingen) deels – d.w.z. na aftrek van een drempelbedrag - kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting?
3) Wist u ook dat u uw kerkbijdragen via een periodieke schenking zelfs geheel kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting? Hiervoor hoeft u sinds 2014 niet meer naar een notaris, maar kan dit eenvoudig en gratis via de parochie geregeld worden. Onder de titel 'periodiek schenken' leest u er meer over.


Wij vragen u vriendelijk om uw kerkbijdrage via een eigen periodieke machtiging of overschrijving per bank over te maken op bankrekening NL81 RABO 0115 0015 06 t.n.v. Kerkbestuur H. Pancratius te Eijsden o.v.v. “kerkbijdrage 2020”.

We vertrouwen erop dat onze kerk en parochie u echt iets waard zullen zijn. "Geef vandaag voor de kerk van morgen" is het thema de actie kerkbalans. De kerk is van ons allen en de parochie zijn wij immers allen gezamenlijk! Meedoen is ook een vorm van solidariteit om samen met anderen de lasten mee te willen dragen en delen. Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Dat is geheel aan U.

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom. Het is geheel aan U!

Graag willen wij alle vrijwilligers en alle deelnemers aan de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor uw en onze parochie. Alle tijd, zorgen, inzet en bijdragen laten zien dat Mesch echt geeft om zijn kerk, samen met hen die zich met ons verbonden voelen. Hartelijk dank daarvoor!!!

Met vriendelijke groet en hoogachtend,
Het Kerkbestuur

Pastoor R. Driessens (voorzitter),
I. Decker-Slenter (secretaris),
J. Vervoort (penningmeester),
W. Smeets (bestuurslid)
- Design RaHe © 2010-2019 | Heilige Pancratius Parochie Mesch - www.pancratius-mesch.nl - Contact - Sitemap